Thema's clubactie 2014

Op basis van vijf thema’s en bijhorende streefdoelen wil het Risicovechtsportplatform sportclubs aanmoedigen om te streven naar gezond en ethisch sporten.

Thema 1: Algemene gegevens

We vragen een aantal algemene gegevens van jouw club en jou als aanvrager. Deze gegevens zijn nodig om de club te kunnen identificeren en om een beter zicht te krijgen op de clubs in het risicovechtsportlandschap.

CONCREET: In het webformulier wordt duidelijk meegegeven welke algemene gegevens nodig zijn. Het betreft o.a. clubgegevens (maatschappelijke zetel, aantal leden, federatie, …) en gegevens over de aanvrager (naam, functie binnen de club, …). Daarnaast dien je een ingevulde en ondertekende verklaring op erewoord toe te voegen.

STREEFDOEL: De clubgegevens moeten volledig ingevuld zijn.

Thema 2: Verzekering

We vragen je om meer te vertellen over de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en lichamelijke ongevallen (LO) van je leden. Hoe verzeker je momenteel je leden? In de praktijk zien we dat clubs hun leden op verschillende manieren verzekeren. 

CONCREET: In het webformulier wordt gevraagd naar de wijze waarop je jouw leden in de club verzekert. Vul dit correct in en voeg er de verzekeringspolis bij.

STREEFDOEL: Al je leden zijn verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijk en Lichamelijke Ongevallen volgens de minimale verzekeringsvoorwaarden zoals bepaald door de Vlaamse regering (Afdeling 2, ART 3, BVR 5 december 2008). Clubs waarvan ALLE leden zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse Regering inzake verzekering LO en BA. Een lijst met erkende Vlaamse sportfederaties is terug te vinden op de website van Bloso.

Thema 3: Gediplomeerde trainers

We vragen naar je trainers. Een goed opgeleide en kwaliteitsvolle begeleiding in je club is belangrijk. Een lesgever en trainer moet voorbereid zijn op alle onderdelen (pedagogisch, didactisch, ...) die het lesgeven en training geven met zich meebrengen. Naast de nodige sportspecifieke ervaring en kennis, is een geschikte opleiding dan ook essentieel. In bijlage vind je de VTS-opleidingen in de vechtsporten.

CONCREET: In het webformulier dien je aan te geven of je met meerdere, één of zonder actieve VTS-gediplomeerde trainer(s), bacherlor(s) LO of master(s) LO werkt. Daarnaast dien je het aantal trainers door te geven en per trainer het hoogst behaalde trainersdiploma op te laden in pdf-formaat. Op die manier krijgt het platform een duidelijk beeld van jouw trainers.

STREEFDOEL: Beschikken over een gediplomeerde trainer (1 actieve VTS-gekwalificeerde trainer of 1 master LO of 1 bachelor LO).

Thema 4: Specifieke gedragsregels

Aandacht voor gezond en ethisch sporten is een belangrijk onderdeel van een sportclub die een gezond klimaat nastreeft. Specifieke gedragsregels (gedragscode) geven duidelijk weer waar de club belang aan hecht en wat er wel/niet kan in de club (zie voorbeeldgedragscode RVSP). Verduidelijk of jouw club al dan niet een gedragscode heeft of andere maatregelen neemt waaruit blijkt dat ze instaat voor een gezonde sportbeoefening en voor de ontwikkeling van een sportklimaat dat verenigbaar is met ethisch sporten. Volgende elementen kunnen aan bod komen:

 • Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich ook thuis voelt.
 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt (met specifieke aandacht voor situaties met (verhoogd) risico op blijvende letsels, gelijkwaardigheid van kampers, …).
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
 • Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
 • Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.
 • Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.
 • Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.
 • De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (bewijs door ondertekening van de Panathlonverklaring).
 • Sport is cruciaal in de totaalontwikkeling van een individu maar het gebruik van de aangeleerde vechttechnieken moet zich beperken tot de club en mag daarbuiten niet worden toegepast*. Onze club wil hierbij een belangrijke maatschappelijke rol spelen.
 • Er is een contactpersoon in de club die aangesproken kan worden bij problemen.

CONCREET: Verduidelijk of je al met een gedragscode werkt of andere maatregelen neemt waaruit blijkt dat je club gezond sporten nastreeft. Zorg dat je kan aantonen dat je minstens zeven richtlijnen vooropstelt in je werking door in de bijlage informatie toe te voegen waaruit duidelijk blijkt dat de club hiernaar streeft. Dit kan zijn:

 • Kopij van de gedragscode in de club.
 • Kopij van de kalender van de club waarbij duidelijk aangegeven is dat er verschillende activiteiten voor verschillende groepen worden georganiseerd.
 • Kopij van het trainingsuurrooster waarin duidelijk blijkt dat er getraind wordt in verschillende leeftijdsklassen.
 • Bewijs van ondertekening van de Panathlonverklaring.
 • Kopij van de visie van de club over wedstrijddeelname.
 • Kopij met richtlijnen voor het gebruik van materiaal van de club of eigen materiaal.
 • Kopij van inschrijvingsdocument indien hier standaard een aantal zaken op aangegeven staan.
 • Contactgegevens van de aanspreekpersoon en bewijs van zijn functie (via organogram van de club, infoblad van de club, …).

STREEFDOEL: Voldoen aan minimum zeven van de vermelde richtlijnen.

Thema 5: Veiligheidsmaatregelen

Naast gezond sporten is ook veilig sporten een belangrijk aandachtspunt. Toon aan dat je club aandacht schenkt aan veilig sporten en dat je club specifieke veiligheidsmaatregelen neemt inzake persoonlijke bescherming, clubmateriaal en accommodatie. Volgende elementen zijn belangrijk:

 • De club voorziet in haar reglementen verplichtingen inzake persoonlijke veiligheid: propere kledij, korte nagels, geen horloges of sieraden. De reglementen zijn gekend bij de sporters en hun ouders.
 • De club verplicht haar leden gebruik te maken van persoonlijk beschermingsmateriaal in goede staat (handschoenen, mondbeschermer, scheenbeschermers, …).
 • De club werkt met materiaal en hulpmiddelen in goede staat (stootkussens, matten, bokszakken, …).
 • De accommodatie heeft een geldige huurovereenkomst, is in orde met de gemeenschappelijke voorschriften voor brandveiligheid en is voorzien van een protocol voor noodsituaties.
 • De accommodatie beschikt over gescheiden kleedkamers en sanitair voor mannen/jongens en vrouwen/meisjes.
 • Er zijn eerstehulpmiddelen beschikbaar in de accommodatie.
 • De accommodatie is hygiënisch, goed verlicht en goed geventileerd.
 • De accommodatie is voorzien van de mogelijkheid om persoonlijke eigendommen veilig op te bergen.
 • De accommodatie voorziet de mogelijkheid om het clubmateriaal veilig op te bergen zodat enkel bevoegden toegang hebben tot het materiaal en zodat de veiligheid niet verstoord kan worden door rondslingerend materiaal.
 • De trainingen worden zodanig georganiseerd dat iedere sporter voldoende persoonlijke ruimte heeft om te trainen.

CONCREET: Zorg dat je kan aantonen dat je minstens zeven richtlijnen vooropstelt in je werking door in bijlage informatie toe te voegen waaruit duidelijk blijkt dat de club hiernaar streeft. Dit kan zijn:

 • Kopij van de voorschriften van persoonlijke hygiëne in de club.
 • Kopij met richtlijnen voor het gebruik van materiaal van de club of eigen materiaal.
 • Kopij van de huurovereenkomst van de accommodatie.
 • Foto van de kleedkamers (die gescheiden zijn voor mannen en vrouwen).
 • Foto van de beschikbare eerste hulpmiddelen en plaats waar ze opgeborgen worden.
 • Schriftelijke en ondertekende verduidelijking van de mogelijkheid om persoonlijk materiaal op te bergen.
 • Kopij van het evacuatieplan.
 • Foto van het materiaal dat gebruikt wordt.
 • Foto van de trainingsruimte.
 • Foto van de materiaalruimte.

STREEFDOEL: Voldoen aan minimum zeven van de vermelde richtlijnen.

Deelnemen clubactie 2014

Klik hier om deel te nemen aan de clubactie 2014: Op weg naar een geweldige vechtsportclub!