Download PDF

Hoe wordt mijn club een geweldige vechtsportclub?

Als sportclub is het belangrijk dat je je bewust bent van een gezonde en ethische sportbeoefening en hier op een verantwoorde wijze mee omgaat. Risicovechtsport spreekt vaak tot de verbeelding en roept dus heel wat vragen op. Probeer hier als club duidelijke antwoorden te bieden en toon aan dat je een gezond sportklimaat nastreeft.

Het Risicovechtsportplatform bepaalde een aantal belangrijke thema’s en bijhorende streefdoelen waaraan iedere goed werkende (risico)vechtsportclub minimum zou moeten voldoen in het streven naar een gezonde en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

1. Verzekering

Een goede verzekering voor alle leden in de club is belangrijk. Clubs waarvan ALLE leden zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie voldoen aan de minimale voorwaarden van de Vlaamse Regering inzake verzekering Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid. Een lijst met erkende Vlaamse sportfederaties is terug te vinden op de website van Sport Vlaanderen. Je kan als club ook zelf een verzekering afsluiten voor al je leden. Dan dien je zelf na te gaan of de verzekering voldoet aan de opgelegde voorwaarden.

Streefdoel: Alle leden van de club zijn verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen volgens de minimale verzekeringsvoorwaarden zoals bepaald door de Vlaamse regering.

2. Gediplomeerde trainers

Een goed opgeleide en kwaliteitsvolle begeleiding in je club is belangrijk. Een lesgever en trainer moet voorbereid zijn op alle onderdelen (pedagogisch, didactisch, ...) die training geven met zich meebrengen. Naast de nodige sportspecifieke ervaring en kennis, is een geschikte trainersopleiding dan ook essentieel. In Vlaanderen worden de trainersopleidingen verzorgd door de Vlaamse Trainersschool (VTS). De VTS is het resultaat van de samenwerking tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent en VUB) en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, en de erkende Vlaamse sportfederaties. De diploma’s van dit orgaan zijn erkend en gekend bij lokale overheden en belangrijke instanties. Het is het referentieorgaan in heel wat Vlaamse decreten en uitvoeringsbesluiten. De diploma’s bieden een minimale kwaliteit op verschillende onderdelen (pedagogisch, didactisch, gezond sporten, jeugdbegeleiding, …) die je als lesgever en trainer absoluut moet kennen of waar je moet kunnen mee omgaan. Voor elke opleiding is een zeer specifiek competentieprofiel opgesteld dat de trainer moet toelaten zijn specifieke functie op het terrein correct uit te oefenen. Er bestaan ook verschillende VTS-opleidingen in de vechtsport. Het RVSP heeft ook een aparte tool over ‘Trainer worden’.

Streefdoel: Iedere club heeft minstens één actieve VTS-gekwalificeerde trainer, bachelor LO of master LO.

3. Specifieke gedragsregels

Aandacht voor gezond en ethisch sporten is een belangrijk aspect voor een sportclub die een gezond klimaat nastreeft. Gedragsregels geven duidelijk weer waar de club belang aan hecht en wat er wel/niet kan in de club. Met het opstellen en invoeren van de gedragscode gaat de club een algemeen engagement aan en geeft het continu aandacht aan het gezond sportklimaat in de club.

Volgende elementen kunnen aan bod komen:

 • Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich ook thuis voelt.
 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt (met specifieke aandacht voor situaties met (verhoogd) risico op blijvende letsels, gelijkwaardigheid van kampers, …).
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
 • Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
 • Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.
 • Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.
 • Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.
 • De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (bewijs door ondertekening van de Panathlonverklaring).
 • Sport is cruciaal in de totaalontwikkeling van een individu maar het gebruik van de aangeleerde vechttechnieken moet zich beperken tot de club en mag daarbuiten niet worden toegepast (m.u.v. Art. 416 en 417 v.h. Strafwetboek m.b.t. gerechtvaardigde doodslag, gerechtvaardigde verwondingen en gerechtvaardigde slagen). Onze club wil hierbij een belangrijke maatschappelijke rol spelen.
 • Er is een contactpersoon in de club die aangesproken kan worden bij problemen.

Het RVSP heeft ook een aparte tool over gedragscodes.

Streefdoel: De club heeft specifieke gedragsregels waaruit blijkt dat ze instaat voor een gezonde sportbeoefening en voor de ontwikkeling van een sportklimaat dat verenigbaar is met ethisch sporten.

4. Veiligheidsmaatregelen

Ook veilig sporten is een belangrijk aandachtspunt. Het is noodzakelijk om aandacht te schenken aan veilig sporten en specifieke veiligheidsmaatregelen te nemen inzake persoonlijke bescherming, clubmateriaal en accommodatie. Volgende elementen zijn belangrijk:

 • De club voorziet in haar reglementen verplichtingen inzake persoonlijke veiligheid: propere kledij, korte nagels, geen horloges of sieraden. De reglementen zijn gekend bij de sporters en hun ouders.
 • De club verplicht haar leden gebruik te maken van persoonlijk beschermingsmateriaal in goede staat (handschoenen, mondbeschermer, scheenbeschermers, …).
 • De club werkt met materiaal en hulpmiddelen in goede staat (stootkussens, matten, bokszakken, …).
 • De accommodatie heeft een geldige verbruiksvergunning, is in orde met de gemeenschappelijke voorschriften voor brandveiligheid en is voorzien van een protocol voor noodsituaties.
 • De accommodatie beschikt over gescheiden kleedkamers en sanitair voor mannen/jongens en vrouwen/meisjes.
 • Er zijn eerstehulpmiddelen beschikbaar in de accommodatie.
 • De accommodatie is hygiënisch, goed verlicht en goed geventileerd.
 • De accommodatie is voorzien van de mogelijkheid om persoonlijke eigendommen veilig op te bergen.
 • De accommodatie voorziet de mogelijkheid om het clubmateriaal veilig op te bergen zodat enkel bevoegden toegang hebben tot het materiaal en zodat de veiligheid niet verstoord kan worden door rondslingerend materiaal.
 • De trainingen worden zodanig georganiseerd dat iedere sporter voldoende persoonlijke ruimte heeft om te trainen.

Streefdoel: De club neemt specifieke veiligheidsmaatregelen inzake persoonlijke bescherming, clubmateriaal en accommodatie.

Laatste bijwerking: mei 2021.