Van generieke richtlijnen naar kwaliteitsstandaarden

In 2009 richtte de Vlaamse Regering de Expertencommissie Risicovechtsporten op als adviesorgaan. Deze expertencommissie stelde in 2010 de Generieke Richtlijnen op en adviseerde de minister van Sport om deze in de risicovechtsportwereld in te voeren. Deze richtlijnen hebben als doel enerzijds de sportverenigingen die risicovechtsporten organiseren duidelijkheid te geven over hoe zij kunnen beantwoorden aan de betreffende decreten van de Vlaamse overheid, en anderzijds aan de overheid concrete normen te geven om de verplichtingen die deze sportverenigingen dragen op het vlak van gezond en ethisch sporten te toetsen. Bij het uitbouwen van de drie grote opdrachten (kennis- en expertisepunt, aanspreek- en communicatiepunt, service- en ondersteuningspunt) van het Risicovechtsportplatform vormden de generieke richtlijnen de rode draad. In 2015 en 2016 wordt een volgende stap voorbereid met de evolutie naar kwaliteitsstandaarden.

Het gezondsportenbeleid van de Vlaamse Overheid heeft als uitgangspunt een zo groot mogelijke responsabilisering van zowel sporters als sportorganisaties op het vlak van gezond en ethisch sporten. Dit is geconcretiseerd in het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten (GES-decreet). Het decreet voorziet in de mogelijkheid tot het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden inzake risicovechtsporten. Kwaliteitsstandaarden beschrijven één of meerdere goede praktijken of valideren wetenschappelijk gefundeerde richtlijnen. De generieke richtlijnen voor het organiseren van risicovechtsporten kunnen als kwaliteitsstandaard worden gezien. Het gaat om richtlijnen die in overleg met de sportsector zijn opgesteld en die aan de sportverenigingen die risicovechtsporten organiseren, duidelijkheid geven hoe zij hun decretale verplichting om gezond sporten te bevorderen, concreet kunnen invullen.

In 2015 ging het Risicovechtsportplatform in overleg met de federaties waarmee ze een intentieverklaring ondertekende om vorm te geven aan de evolutie van richtlijnen naar kwaliteitsstandaarden. In 2016 zal dit werk verder gezet worden. Het platform zal ook een praktische tool uitwerken waarmee risicovechtsportfederaties hun actuele werking kunnen toetsen.

 
Voor meer informatie contacteer Els (els@rvsp.be, 0495 10 06 84).
(Meer informatie over het opzet van de generieke richtlijnen vind je ook in de tekst die hierover gepubliceerd staat in de toolbox)